601 950 841 / 22 615 52 40 kontakt@tropemjakosci.pl

Program pozwala na roz­winięcie inteligen­cji emocjonal­nej i spo­łecz­nej. Pogłębia zdol­no­ści inter­per­sonalne. Wzmoc­nia lider­ów dzięki pracy na moc­nych stronach. Roz­wija uważ­ność i wnikliwość.

Warsz­taty tematyczne prowadzone są Metodą TROP, co oznacza naukę przez doświad­czanie i dialog. Zgod­nie z ideą U!Lidera©, naj­skutecz­niej­szym spo­so­bem roz­wijania wiedzy i umie­jęt­no­ści jest działanie, a następ­nie jego analiza.

Warsz­taty oparte są o metody aktywne pozwalające na prze­życie licz­nych inspirujacych sytu­acji. Uczest­nicy dzielą się rów­nież własnym doś­wiad­cze­niem zawodowym i analizują realne problemy, wspól­nie szukając ich roz­wiązań. W ten spo­sób w prak­tyce uczą się metod Action Lear­ning i coachingu. Przy­glądają się pracy lidera z per­spek­tywy sys­temowej. Roz­wijają umiejęt­ność stosowania tech­nik wła­ściwych dla tego podej­ścia.

Rów­nocześnie uczest­nicy otrzymują infor­macje zwrotne, dzięki czemu pogłębiają samo­świa­do­mość. Działamy w duchu tezy Jaca Jakubow­skiego, mówiącej że “samoocena powinna być adekwatna, a poczucie własnej war­to­ści — jak naj­wyż­sze”. Poprzez wgląd w siebie uzyskują zro­zumienie dla procesów psychologicz­nych towarzyszących roz­wojowi ludzi i zespołów.

Strona programu U!Lider